Seznam zaměření

Filtrace s chlazením

Průmyslová filtrace s chlazením spalin. Výměník – chladič spalin – se do kouřovodu řadí za účelem dosažení přijatelných teplot pro následnou filtraci.

Katalytické systémy

Pro snížení emisí těkavých organických sloučenin VOC v sušícím vzduchu se používá katalytických loží s katalyzátorem, ve kterých dochází ke spalování těchto VOC na povolenou úroveň.

Kondenzace vodní páry

Kondenzační výměníky se používají na využití latentního tepla ze spalin, většinou zemního plynu. Aplikací kondenzačních výměníků se zvyšuje účinnost kotle.

ORC systémy

Organický Rankinův Cyklus je parní oběh na výrobu elektrické energie. Tepelný výměník zde slouží pro předehřev/odpařování vhodné organické kapaliny.

Rekuperace tepelné energie

Rekuperační výměník znovu navrací tepelnou energii do rekuperovaného média z tepla daného média. Zvyšuje se tím účinnost systému.

Vymrazování VOC

V jednotce typu VAKAKOND podchlazujeme vzdušinu s organickými těkavými látkami VOC, které v důsledku podchlazení kondenzují na teplosměnných plochách a odchází do sběrného potrubí kondenzátu.

Využití odpadního tepla

Umístěním správně zvoleného typu výměníku za zařízení, které produkuje dostatečně teplé spaliny pro ohřev teplé vody (TV), efektivně šetříme provozní náklady na ohřev TV.